Bài giảng điện tử

 
 
STT TÊN BÀI GIẢNG LOẠI FILE     TẢI VỀ    
1 CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG .pptx
2 TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 3 - THỰC VẬT .pptx
3 DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT 5 .pptx
4 ĐẠO ĐỨC 1 - ĐI BỘ ĐÚNG QUY ĐỊNH .pptx