Đội ngũ giáo viên

 
CB
GVNV
SL Số nữ Biên chế Hợp đồng Trình độ Đảng viên TCCT
Th.s ĐH TC THPT    
BGH 03 03 03   02 01 0 0   03 03
GV cơ bản 47 46 45 02 01 34 10 02   21 01
GVCB, TPT 15 11 09 06 0 07 08 0   02 0
Nhân viên 06 05 04 02 0 04 0 02   0 0
Bảo vệ 05 01 0 05 0 0 0 0 05 0 0
Tổng 76 66 61 15 03 46 18