Tổ chức Ngày hội đọc sách năm học 2019 - 2020


 

TRƯỜNG TH LƯƠNG YÊN

PHÒNG THƯ VIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Số: 02 -KH/TVLY                                   Lương Yên, ngày 30 tháng 0 năm 2020

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH

Năm học 2019 -2020 

 

         Căn cứ Quyết định số 248/QĐ – TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam (21/4)

Căn cứ Công văn số 94/PGD&ĐT về việc “Hưởng ứng Tổ chức các hoạt động văn hóa đọc năm 2020”

Hướng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4 và Ngày sách bản quyền thế giới 23/4

Hưởng ứng Tuần lễ văn hóa đọc và phát động phong trào Văn hóa đọc trong học sinh toàn trường.

Thư viện trường Tiểu học Lương Yên xây dựng kế hoạch tổ chức “Ngày hội đọc sách 2020” như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền, hưởng ứng tuần lễ văn hóa đọc, nhằm tôn vinh giá trị của sách và “Văn hóa đọc”.

- Khuyến khích đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong toàn thể CB, GV, NV và học sinh toàn trường. 

- Tạo ra một không gian, không khí trí tuệ và bổ ích từ đó thúc đẩy phong trào đọc sách trong nhà trường.

- Nhằm góp phần khích lệ tinh thần cho mọi người trong thời gian dịch bệnh

II. NỘI DUNG

1. TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH 

* Thành phần tham gia: Học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4 và 5 

* Nội dung & hình thức tham gia:

 Học sinh tham gia hưởng ứng Ngày hội đọc sách bằng các hình thức sau:

- Lớp 1,2,3: Đọc những cuốn sách mà em yêu thích, ghi lại cảm nhận và chụp ảnh lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp của em cùng với những cuốn sách.

- Lớp 4,5: Tìm đọc các câu chuyện về những người đang tích cực tham gia chống dịch trên mọi lĩnh vực và viết lại cảm nhận của em.

- Lớp 1,2,3,4,5: Sáng tác tranh, truyện, khẩu hiệu,… để tuyên truyền cách phòng chống dịch COVID -19.

* Lưu ý: 

+ Bài viết không quá 500 từ

+ Ghi rõ tên, lớp của tác giả

* Thời gian và địa điểm thực hiện:

- Từ ngày 01/04/2020 đến hết ngày 20/04/2020.

- HS nộp bài viết và hình ảnh về hòm thư: thaotp301093@gmail.com

- Bài viết có nội dung hay và hình ảnh đặc sắc sẽ được BTC tặng phần thưởng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Nhân viên thư viện: 

+ Lập kế hoạch Ngày hội đọc sách và thông báo đến GV và HS. Đánh giá việc tham gia của HS. Đề xuất khen thưởng những HS tham gia có chất lượng.

+ Tuyền truyền giới thiệu sách chủ đề Tự hào trang sử Việt Nam hướng đến kỉ niệm 45 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (đăng web)

- Các đồng chí GVCN:

+ Thông báo học sinh của lớp mình tham gia các hoạt động về ngày hội đọc sách năm học 2019 -2020 

+ Giáo dục cho học sinh về văn hóa đọc và ý nghĩa của việc đọc sách

 Trên đây là kế hoạch tổ chức ngày hội đọc sách năm học 2019 - 2020. Kính mong các đồng chí GVCN triển khai đến các em học sinh để ngày hội đọc sách 2020 đạt kết quả cao.

                                  

DUYỆT CỦA BGH
 

NGƯỜI LẬP

 

Tô Phương Thảo